نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
  /   /   13
شماره شناسنامه*  
پایه
آخرین معدل
تلفن ثابت 1*  
انضباط نیمسال اول  
معدل سال قبل  
انضباط سال قبل  
1-از چه طریقی با این مجتمع آشنا شدید(بروشور تبلیغاتی،وب سایت،معرفی دانش آموزان یا اولیا سوده و ...)*  
2-مهمترین دلایل انتخاب سوده برای شما(کیفیت خدمات آموزشی،محیط علمی_آموزشی ،مسافت و ...)  
تلفن همراه*  
تلفن همراه*  
نام مدرسه
 


مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
پایه
آخرین معدل
تلفن ثابت 1
انضباط نیمسال اول
معدل سال قبل
انضباط سال قبل
1-از چه طریقی با این مجتمع آشنا شدید(بروشور تبلیغاتی،وب سایت،معرفی دانش آموزان یا اولیا سوده و ...)
2-مهمترین دلایل انتخاب سوده برای شما(کیفیت خدمات آموزشی،محیط علمی_آموزشی ،مسافت و ...)

اطلاعات پدر
تلفن همراه

اطلاعات مادر
تلفن همراه

سابقه تحصیلی