درس ریاضی رشته ریاضی ورودی پایه دهم

زمان شرکت در آزمون به پایان رسیده است.