برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه های مجتمع آموزشی سوده 
به وب سایت www.soodeh.com  مراجعه نمایید.